loader

مقالات اعتبارسنجی

مشاهده   دانلود
داده‌های پرت یا outliers
منظور از داده‌های پرت، مقادیری هستند که خارج از محدوده طبیعی یک متغیر قرار دارند. وجود چنین داده‌هایی در اکثر مواقع نتیجه عملکرد نادرست کاربران است. نظر به اینکه این داده‌ها می‌توانند نتایج تحلیل را تحت تاثیر قرار دهند، معمولا ساده‌ترین و متداول‌ترین رویکرد این است که داده‌های پرت حذف شوند. البته در بعضی موارد داده‌های پرت می‌توانند به مقادیر میانگین تخصیص داده شوند، زیرا در اغلب موارد تعداد معدودی دارند و گاهی ممکن است تاثیر معنی‌داری بر نتایج نداشته باشند. ... ادامه